חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל – כל הפרטים

הבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל – כל הפרטים

שלל מכשירי החיסכון ארוכי הטווח המוצעים היום בשוק החיסכון הפנסיוני עשויים לבלבל רבים באשר לתנאים, הטבות, מסלולי המס והכיסויים הביטוחיים שכל אחד מהם מקנה לחוסך. לפניכם מדריך בכל הקשור ליתרונות, החסרונות וההבדלים הקיימים בין שתיים מהחלופות הנפוצות ביותר – קרן פנסיה וקופת גמל – שיסייע להבין מה כולל כל אחד מהמוצרים ואיזו מבין האפשרויות עדיפה עבורכם. 

לפני שנצלול לפרמטרים באשר לשאלת ההבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל, שני אפיקי החיסכון מהפופולריים ביותר בשוק הישראלי, חשוב להבין את מהות המכשירים, איך הם מתפקדים ולשם מה נועדו. ראשית, כל אחד ממכשירי החיסכון ארוך הטווח מטרתו להוות מקור הכנסה חודשי וקבוע ביום שלאחר הפרישה מהעבודה וזאת מתוקף חוק "פנסיית חובה" הקובע כי שכירים ועצמאים מחוייבים בהפרשות סדירות לחיסכון פנסיוני, במטרה לייצר רשת ביטחון כלכלית שתבטיח את עתידם. 

בשנים האחרונות מעודד משרד האוצר את החוסכים להגדיל את סכום ההפקדות לאותם אפיקי חיסכון פנסיוניים, מתוך הבנה כי מדובר במקור הכלכלי המרכזי והחשוב ביותר שישרת אותנו בתקופת הפנסיה. קופת גמל וקרן פנסיה נועדו בדיוק למטרה זו ומתפקדים כאפיקי חיסכון ארוכי טווח במסגרתם מתבצעת מדי חודש הפקדת כספים, המושקעים בשוק ההון בהתאם למסלולי ההשקעה ורמת הסיכון שקבע החוסך, אלו נצברים עד הזכאות לקבלת קצבה עם הגעת העמית לגיל הפרישה. אלא שעל אף ששני מכשירים אלו זהים בתכליתם, כל אחד מחזיק במאפיינים ויתרונות יחודיים.

קרן פנסיה וקופת גמל – דומים אך גם שונים

כיסויים ביטוחיים

קרנות הפנסיה, מלבד היותן מכשיר חיסכון ארוך טווח הנועד לשרת את העמית ביום שאחרי הפרישה מהעבודה, מתפקדות גם כמכשיר הכולל מרכיבים ביטוחיים כברירית מחדל – ביטוח חיים, המזכה בקצבה חודשית לשארים שנקבעו במקרה של פטירה חלילה בטרם עת של המבוטח וביטוח אובדן כושר עבודה. אלו שני הביטוחים המובנים בקרן להם זכאי כל עמית, כאשר ההפקדה לקרן מתחלקת לכיסוי עלויות שני ביטוחים אלו, בעוד החלק הנותר, ולרוב המשמעותי יותר, מיועד לצבירת כספים בחיסכון עצמו. 

כמו-כן, לעמית עומדת האפשרות להרחיב את סל הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה, אלא שזו כמובן כרוכה בעלות נוספת, משמע פחות כסף מההפקדות החודשיות מופנה לחיסכון עצמו. לעלויות הביטוחים בקרן הפנסיה יש להוסיף כאמור גם עלות מכבידה נוספת אפשרית במקרה של  גירעון אקטוארי אז ייאלץ העמית להפריש סכום כסף נוסף לטובת כיסוי הגירעון. 

איזון אקטוארי בקרן הפנסיה מבטא את עקרון הערבות ההדדית בין כלל העמיתים בקרן כך שבמקרה תביעה (בגין אובדן כושר עבודה למשל), העמיתים בקרן הפנסיה הם אלו הנושאים בנטל תשלום הפיצוי ולא החברה עצמה. כלומר, החוסכים בקרן מבטחים האחד את השני. אם יש ריבוי תביעות, נוצר גירעון אקטוארי וכל עמית נדרש להפריש סכום כסף לטובת כיסוי העלויות. 

מנגד, קיים הבדל בין קופת גמל לפנסיה, שכן הקופה אינה כוללת כיסויים ביטוחים באופן מובנה. החוסך בקופת גמל, אשר יבקש לרכוש כיסויים ביטוחיים כדוגמת אלה הקיימים בקרן הפנסיה, יידרש לרכוש אותם בנפרד ולעיתים גם בעלויות גבוהות יותר מאלה שמשלם החוסך בקרן הפנסיה. לפיכך, קופת הגמל לא פועלת לפי העיקרון של "איזון אקטוארי", כלומר אין למצב העמיתים האחרים השפעה על זכויות החוסך, והם לא יופחתו או יגדלו בהתאם להתחייבויות חברת הביטוח.

\

בשורה התחתונה, קיים הבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל כך שחוסך המעוניין בכיסויים ביטוחיים עשוי לבחור בקרן הפנסיה, בעוד חוסך המחפש חיסכון נטו ללא הוצאות על רכיבים ביטוחיים, אם כי חשובים מאוד, עשוי להעדיף את קופת הגמל.

ניתן לבחון את התאמתכם לתכנון פיננסי מקיף של כלל החסכונות שברשותכם – למימושם באופן אפקטיבי

ניהול הכספים ומסלולי השקעה

שני מכשירי חיסכון אלו פועלים במתכונת דומה כאשר הכספים הנצברים מושקעים ברובם בשוק ההון במטרה להניב רווחים עבור החוסכים. עם זאת, בקרן פנסיה כ-30% מהכספים מושקעים בהכרח באגרות חוב מיועדות של המדינה המזכים את החוסך בריבית (תשואה) שנתית מובטחת, כלומר עוגן כלכלי מסוים המבטיח שחלק מהכסף יניב תשואה. יתר הכסף מנוהל לפי מדיניות ההשקעה של הקרן ובהתאם למסלול ההשקעה ורמת הסיכון שהגדיר החוסך.  

גם חלק מקופות הגמל משקיעות את הכספים באגרות חוב מיועדות לטובת הבטחת תשואה לחסוך אלא שבקופה אין מדובר בתנאי הכרחי ועניין זה תלוי במנהל ומדיניות ההשקעה של הקופה. כמו-כן, לרוב קופות גמל מציעות לחוסך מגוון רחב יותר של מסלולי השקעה – יותר מאלה המוצעות בקרנות הפנסיה. 

בשורה התחתונה, שני המכשירים מציעים מסלולי השקעה מגוונים לצד רמות סיכון שונות ואלה נקבעות לרוב ביחס לגילו ומאפייניו של החוסך. כך למשל, חוסך צעיר עשוי לבחור במסלול מוטה מניות, שכן מדובר באפיק שלאורך טווח ועל סמך ביצועי העבר מייצר תשואה גבוהה, בעוד חוסך מבוגר שקרוב למועד הפרישה צפוי לבחור במסלול סולידי יותר, למשל זה המוצע בקרן הפנסיה החשוף לאג"ח מיועדות של המדינה. 

דמי ניהול

דמי הניהול מהווים פרמטר חשוב בבחירת מכשיר חיסכון מאחר ומדובר באפיק חיסכון המיועד לשנים ארוכות, כך שגם אם נראה כי מדובר באחוזים מזעריים, על פני תקופת החיסכון סך דמי הניהול המשולמים עשויים להסתכם בעשרות אלפי שקלים לכל הפחות. 

בקרן פנסיה דמי הניהול הם עד שיעור של 0.5% מצבירת הכספים (הסכום שישולם עולה מדי חודש באופן יחסי בהתאם לסך הכספים בקרן) בתוספת של עד 6% מסכום ההפקדה. יש לציין כי מדובר ברף העליון וישנן חלופות רבות זולות יותר, בין מכח מקומות עבודה גדולים שמגיעים להסדר עם חברות הביטוח על עלויות נמוכות יותר או לחילופין דרך קרנות ברירת מחדל שנבחרו במכרז של רשות שוק ההון ומציעות דמי ניהול ארטרקטיביים הרבה יותר.

לעומת זאת, קופת גמל רשאית החברה לגבות דמי ניהול של עד 1.05% מהצבירה ועד שיעור של 4% מסכום ההפקדה. חשוב לציין כי דמי הניהול הנגבים מצבירה והפקדה גמישים אצל כל החברות וכי אין סיבה לשלם את העלויות המקסימליות בשום מקרה. אלה נתונים למשא ומתן ותופתעו לגלות שמיקוח עם החברה המנהלת עשוי לחתוך את דמי הניהול באופן מהותי. 

בשורה התחתונה, דמי הניהול שייגבו במסגרת מכשירי החיסכון תלויים במידה רבה בבחירת הגוף המנהל או במכוח המיקוח שתפעילו על החברה במטרה להוזיל משמעותית את העלויות הראשוניות. על פניו, דמי הניהול בקרן הפנסיה על ההפקדה החודשית גבוהים יותר ביחס לקופת הגמל, אך הבדל זה מתקזז לרוב נוכח הפער בדמי הניהול מהצבירה.

הפקדת כספים

בשני המכשירים ההפקדה זהה ומתבצעת באותו אופן – הפקדת הכספים מזכה את החוסך בהטבות מס, בכפוף לתקרה שנקבעה בחוק. עבור שכירים, הפקדה למוצר חיסכון פנסיוני מתחלקת לשלושה – הפקדה מצד המעסיק, הפקדת החוסך (בעל הקופה) והפקדה המיועדת לפיצויים, שהם למעשה חלק בלתי נפרד מכספי הפנסיה, אך ניתנים למשיכה עוד קודם לגיל הפרישה אם כי כרוכים בקנס בדמות תשלום מס גבוה. גם על עצמאיים חלה החובה לביצוע הפקדות סדירות לחיסכון פנסיוני אלא שהם מפקידים עבור עצמם

אופן משיכת כספים

עד לפני כעשור הכספים שנצברו בקופת הגמל היו ניתנים למשיכה הונית (חד-פעמית) או חלקית עוד לפני גיל הפרישה וללא קנס פירעון מוקדם, אלא שמאז התקנות השתנו ואופן משיכת הכספים בקופת גמל, כמו בשאר מכשירי החיסכון הפנסיוני כדוגמת ביטוח מנהלים, דומה במידה מסוימת לזו המתאפשרת בקרן הפנסיה – החל מגיל פרישה (60 לגברים ונשים) ניתן להגיש בקשה לקבלת קצבה חודשית. עם זאת, במקרים בהם קופת הגמל נפתחה עבורכם לפני שנת 2008, תהיו עדיין רשאים להגיש בקשה למשיכת הכספים כסכום חד-פעמי.

מגיל הפרישה (62 לנשים ו-67 לגברים) זכאי החוסך בשני המכשירים להטבות מס. כך לדוגמה, הפנסיה מתפקדת ומוגדרת כהכנסה חודשית ולפיכך דורשת תשלום מס. אם תבקשו קצבת פנסיה לפני גיל הפרישה תאלצו לשלם תשלום מלא למס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות בהתאם לגובה ההכנסה. עם זאת, החל מגיל הפרישה, תוכלו לקבל הטבת מס משמעותית על ההכנסה מקצבת פנסיה שתגדיל את קצבת הפנסיה נטו.

בעניין זה חשוב לציין כי עבור מי שחצה את גיל 60 ישנה אופציה אטרקטיבית לחיסכון בדמות קופת גמל לפי תיקון 190, המאפשרת חיסכון כספים תוך מתן הטבות מיסוי משמעותיות (15% מס רווחי הון לעומת 25% מס הנהוג בשאר המכשירים), עלויות ניהול מופחתות, מסלולי השקעה מגוונים ושאר הטבות ייחודיות לבני הגיל השלישי. 

השיקולים המנחים בבחירת מכשיר חיסכון

אחרי שענינו על השאלה מה ההבדל בין קופת גמל לפנסיה, הגענו לשלב הבחירה איזה מבין המכשירים רצוי לחסוך – וזו שאלה קריטית שצריכה להישקל על סמך כל הפרמטרים של המכשיר כמו גם מאפייניו של החוסך עצמו. כך לדוגמה, קרן פנסיה מעניקה לרוב את התמורה הטובה ביותר ביחס לדמי הניהול וכוללת רכיבים ביטוחיים שאינם מובנים בקופת הגמל. מנגד, קופת גמל מציעה שלל מסלולי השקעה שלעיתים אינם נכללים כחלק מהאפשרויות בקרן הפנסיה. 

אלו כמובן שיקולים פרסונליים המשתנים מחוסך לחוסך כך שנדרשת בחינה מעמיקה של הדברים כדי להכריע מי מבין המכשירים מתאים יותר כחיסכון ארוך טווח. בשלב השני, לאחר בחירת המכשיר, רצוי לבחור במנהל הקרן או הקופה בהתאם לאיכות הניהול שמשתקפת בתשואות שהשיא לעמיתים. לשם כך נדרש לבחון קריטריונים כמו דמי ניהול (שבאופן עקיף בעל השפעה מהותית על הרווח) והתשואות שהושאו בטווח ארוך – על פני לפחות חמש שנים ומעלה.

לסיכום באשר לשאלה מה ההבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל, שניהם כאמור מתפקדים כאפיקי חיסכון פנסיוניים מהנפוצים ביותר בשוק החיסכון ארוך הטווח אך גם כאלו השונים זה מזה במספר פרמטרים המשפיעים בצורה כזו או אחרת על הכדאיות של כל אחד מהשניים. כדי להחליט אילו מבין המוצרים אידיאלי עבורכם, חשוב ומומלץ להסתייע בסוכן פנסיוני מיומן שיידע לתת מענה מקיף לדרישות שהצבתם ולהתאים את המכשיר לצרכים האישיים. 

חשוב לציין כי גם הם הנכם מחזיקים בקרן פנסיה או קופת גמל, זכרו כי נדרש מעת לעת לבצע התאמות, לבחון אפשרויות להוזלה בעלויות הניהול, שינוי מסלולי ההשקעה ויתר האפשרויות שיעזרו למקסם את פוטנציאל הרווח של הכסף שצברתם לאורך השנים. צוות המומחים הפנסיוניים שלנו עומד לרשותכם וישמח לסייע בבחירת מכשיר החיסכון האידיאלי עבורכם, לצד הפחתת עלויות ובחירת מסלול ההשקעה המתאים, כדי להבטיח שהחיסכון הפנסיוני עובד עבורכם בכל עת.

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

כיצד מתכננים ירושה והעברה בין דורית במציאות לא יציבה? כך תוכלו לדאוג להבטחת העתיד לדור ההמשך שלכם
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה