חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרשת מהצבא? תיקון 190 גמלאי צה"ל

פרשת מהצבא? תיקון 190 גמלאי צה"ל

פורשי כוחות הביטחון נחשבים לאוכלוסייה ייחודית הזוכה להטבות מתוקף תפקידם ובכלל זאת גם להקלות מיסוי משמעותיות. בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לגמלאי צה”ל הזכאים לקצבה עומדת האפשרות לנצל הטבת מיסוי ולמעשה להגדיל באופן מהותי את סכום הנטו שיזכו לקבל במהלך תקופת הפנסיה. הנה כל מה שכל גמלאי צה"ל חייב לדעת על ניצול נכון של תיקון 190.

אנשי כוחות הביטחון המגיעים למועד הפרישה נהנים ממענקים מתגמלים והטבות ייחודיות מתוקף תפקידם אלא שמדובר בסל מצמצום יחסית בהשוואה לעבר. עד שנת 2003 אוכלוסייה זו נהנתה מהקלות מס מפליגות ביחס ליתר האוכלוסייה אך בעקבות מספר רפורמות שיושמו במהלך שנת 2004 התמונה השתנתה וחלק מההטבות להן זכו קוצצו באופן ניכר. 

לצד זאת, שתי הטבות בעלות ערך כלכלי משמעותי נותרו לזכות פורשי כוחות הביטחון, ובכללם גמלאי צה"ל. האחת ניתנת בדמות מענק כספי הפטור ממס בעת הגעה למועד הפרישה, בעוד ההטבה השנייה מאפשרת היוון הפטור מתשלום מס של חלק מהקצבה בעת הפרישה, וזאת על אף שמדובר בקצבה מוקדמת שאינה כביכול פטורה ממס.

הטבות המס הניתנות במסגרת מענק כספי

באשר למענק הכספי, מדובר למעשה ב"מתנה כפולה" עבור הפורשים מצה"ל. הייחודיות של מענק זה נובעת מכך שמצד אחד הוא נחשב למענק פרישה (סעיף 9, 7א לפקודה) ובשל כך קיימת זכאות לפטור ממס בגובה המשכורת האחרונה, עד סכום של כ-12 אלף ש"ח לכל שנת שירות (גובה הסכום נתון לשינויים מעת לעת) אך מנגד, אינו נלקח בחשבון בנוסחת הקיזוז הקבועה לפי סעיף 9א.

חשוב לומר כי מענק זה נחשב למיוחד לפי קוד 22 שאינו נכלל בתחשיב "קיבוע זכויות" (הרחבה בהמשך), כלומר הפטור בגינו אינו משפיע על הטבת המס בגיל  פרישה ולכן זו הטבת מס מיוחדת המיועדת רק לפורשי צה"ל. לצד זאת, מענק רגיל בקוד 20 (הניתן עבור תשלום ימי מחלה ודמי הסתגלות) והחלק ממנו שהוא פטור ממס בעת קבלתו – מקוזז במסגרת "קיבוע זכויות", כלומר מקטין את הפטור ממס בגיל פרישה. חשוב לציין כי בעת הפרישה משירות קבע ניתן לכל פורש צה"ל טופס 161 ובו מפורטים שני סוגי מענקי פרישה אלו ועם טופס זה ניגשים לפקיד שומה לצורך הכרה בהטבות והקלות המס.

 

 

 

 

ניתן לבחון את התאמתכם לתכנון פיננסי מקיף של כלל החסכונות שברשותכם – למימושם באופן אפקטיבי

ההשפעה של תיקון 190 על הזכאות לפטור 

ההוראה (סעיף 9א לפקודה) מייצרת הבחנה בין מי שהגיע לגיל פרישה לפני שנת 2012 לבין מי שהגיע לגיל הפרישה אחרי 2012 (השנה במסגרתה נעשתה רפורמת מס מקיפה בתחום מיסוי פרישה והליך "קיבוע זכויות" הינו חלק ממנה).

כאמור, מכיוון שב-2012 נחקק תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שבו נקבע, בין היתר, כי מי שמקבל קצבה לפני 2012 והגיע לגיל פרישה החל מ-1.1.2012 ואילך יכול לבחור בין תחשיב פטור ממס לפי התיקון ("שיטת הקיזוז") לבין תחשיב פטור ממס לפי השיטה שקדמה לתיקון 190 ("שיטת השילוב"). בנוסף, התיקון קבע כי במקרה של מקבל קצבה לפני 2012 שהגיע לגיל פרישה לפני שנה זו, יבוצע התחשיב לפי שיטת השילוב, כלומר התחשיב הישן. המשמעות היא שגמלאי צה"ל שהגיע לגיל פרישה אחרי ה-1 בינואר 2012 יכול לבחור בשיטה שמיטיבה עימו מבחינה כלכלית.

כמו-כן, המשמעות הינה כי לפי תיקון 190 גמלאי צה"ל, המקבל מענק פרישה מיוחד רשאי לקבלו כאמור בפטור ממס מבלי שעניין זה ייגרע מהפטור ממס לקצבה שנותר לזכותו, לא במועד ההיוון ולא עם ההגעה לגיל הפרישה. יחד עם זאת, אם ישנם סכומים שהם מעבר לפטור שניתן (לדוגמה פדיון ימי מחלה) אלו יהיו חייבים במס, אך ניתן לבצע פריסת מס שבחלק לא מבוטל מהמקרים עשוי להביא לחיסכון מס משמעותי – לצורך כך חשוב להתייעץ עם יועץ פיננסי להבנת המשמעויות.

 

היוון קצבה והיבט המיסויי

היוון הקצבה היא כאמור הטבה נוספת ומשמעותית הניתנת במועד הפרישה, ולמעשה זו מאפשרת להוון (פעולה זו משמעותה הפיכה של התחייבות חוזית להון) נתח מתוך הקצבה בפטור מתשלום מס, זאת על אף שהינה נחשבת לקצבה מוגדרת שעל-פי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (סעיף המעניק פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית לזכאים בשיעור משתנה) לא אמורה להיות פטורה. לטובת ניצול הטבת מס זו יש להכיר את ההגדרות הקבועות בחוק:

פורש זכאי –  משרת בצה"ל שפרש טרם גיל הפרישה ומתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים – הפרישה בוצעה לפי 'חוק הגמלאות' וכמו-כן, ביצע היוון של הקצבה בשנת המס במסגרתה פרש או לכל המאוחר בשנת המס שלאחריה.

עם זאת, בעבר עמדה לזכות גמלאי צה"ל האופציה להוון עד 25% מהקצבה לכל החיים באופן שהקצבה פחתה למשך ימי חייהם (עבור מי שפרש בשנים 1970-2003). מטרת החוק נועדה לאפשר לכל גמלאי צעיר שפורש מצה"ל בשנות המוקדמות לחייו להתחיל את הפרק החדש בחייו באמצעות רכישת דירה או לחילופין הקמת עסק. ההטבה הזו זכתה לפופולריות גדולה כך שכמעט כל חיילי הקבע שהשתחררו בשנים אלה מצה"ל מימשו את האופציה להוון 25% מהקצבה כבר במועד הפרישה.

אלא שהדברים השתנו מאז וכעת כל פורש מצה"ל רשאי להוון קצבה פטורה ממס כתלות בתאריך הלידה, סטטוס השירות והסיבה בגינה פרש. המשמעות הינה שעל-אף העובדה שהקצבה חייבת במס (שהרי מדובר בפנסיה מוקדמת המשולמת לפני גיל פרישה ולכן אינה פטורה ממס לפי סעיף 9א לפקודה) ההיוון שלה למעשה פטור ממס. 

האם הפטור עשוי לפגוע במיסוי כאשר הפורש יגיע לגיל פרישה ויזכה לקצבה חודשית?

כאן קיים הבדל בין מי שבחר להוון לכל החיים לבין מי שהיוון לתקופה מוגבלת. באופציה הראשונה הפורש למעשה ניצל את הפטור והוא ייגרע מהטבות המס עם ההגעה לגיל פרישה. מי שהיוון לתקופה מוגבלת – זה כבר תלוי באורך התקופה כמו גם סכום ההיוון ודורש התייחסות נקודתית. יש מקרים שבהם לא תהיה כל פגיעה בהטבות המס בגיל פרישה.

 

 

פטור ממס על פנסיה – ומהו הליך "קיבוע זכויות"

לפורשי כוחות הביטחון יש פטור כבר מיום תחילת קבלת הפנסיה (שיעור הפטור תלוי בביצוע או אי ביצוע היוון ובגובה הפנסיה). בגיל פרישה יש פטור נוסף שמגיע (נכון לשנת 2020) לשיעור של 17% מתקרת הקצבה המזכה. קבלת 2 הפטורים מחייב ביצוע הליך של "קיבוע זכויות".

בחינת הזכאות לפטור ממס על הפנסיה החודשית וקבלת אישור מס הכנסה בהתאם, נעשית בדרך של הליך הנקרא כאמור בשם "קיבוע זכויות" ונעשה באמצעות הגשת טופס 161ד וכל הנספחים הדרושים לפקיד השומה. האישור ניתן רטרואקטיבית לתאריך ההגעה לגיל הפרישה. לאחר 120 מיום הגשת הבקשה (161ד), האישור מקובע ולא ניתן לשנותו בעתיד. 

לסיכומו של עניין, עבור גמלאי צה"ל עומדות אפשרויות רבות לנצל את הקלות המס המפליגות הניתנות להן מתוקף היותם חלק מאוכלוסיית כוחות הביטחון. עם זאת, מדובר לרוב בהליך מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם הפרטים לצורך ביצוע תחשיבים וניצול חכם של הטבות מיסוי פרישה שיפחיתו את ההכנסה החייבת במס. 

המומחים הפיננסיים שלנו מלווים זה שנים את גמלאי ופורשי צה"ל בייעוץ והכוונה לטובת ניצול נכון וחכם של התקנות, המשתנות מעת לעת, לטובת הגדלת ההכנסה וצמצום חבות המס. אנו עומדים גם לרשותך ונשמח לסייע כדי להבטיח שהינך זוכה למיצוי מיטבי של הקלות המס העומדות לזכותך.  

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

כיצד מתכננים ירושה והעברה בין דורית במציאות לא יציבה? כך תוכלו לדאוג להבטחת העתיד לדור ההמשך שלכם
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה