חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש

מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר כהגדרתו להלן, לרבות כל דף אחר תחת דומיין זה, ומשקף  את הסכמתך ואישורך לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר. 

החברה, כהגדרתה להלן, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי  בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך אנא עבור על התנאים הללו  ותוודא, כי הנך מסכים להם בכל פעם שתבקש לעשות שימוש כלשהו באתר. 

האתר מיועד לגילאי 18 ומעלה בלבד.  

למען הסדר הטוב השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות אך תנאים אלו יחולו על כל משתמש ללא כל  הבדל של מין או ישות משפטית. 

אודות האתר  

1 .נטו משווקים פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוניבע"מ )"החברה"( היא המפעילה של האתר income שכתובתו  il.co.come-in"( האתר"( ואשר עשוי לשרת, בין היתר, את חברת האם ו/או חברות בנות ו/או אחיות ו/או  קשורות של החברה ובכלל זה למשל, Office Family Neto(להלן: " חברות קשורות"( )החברה וחברות  קשורות ייקראו להלן: "קבוצת נטו"( ובכלל זה לשם שיווק מוצרי ביטוח, פיננסים וחסכון מכל מין וסוג  שהוא.  

2 .האתר מכוון להציע לקהל הרחב מידע הרלוונטי לשירותי קבוצת נטו ובכלל זה מוצרים המשווקים על ידה  או חברות הקשורות בקבוצת נטו וכולל מידע על מוצרי ביטוח ו/או פיננסים.  

3 .למען הסר ספק, האתר אינו מספק ייעוץ בתחום השקעות או ביטוח וכי המידע נועד לשירות הלקוחות  להכרת השירותים והמוצרים השונים בלבד של קבוצת נטו. המידע המחייב בקרש למוצרי ביטוח הוא  המידע כפי שיפורט בפוליסות הביטוח או בתקנונים הרלבנטיים של מוצרי פנסיה או חברות השקעות. 4 .מידע הנמסר על ידי הגולשים באתר יישמר במאגרי החברה והשימוש בו ייעשה לצורך מתן שירותים או  הצעות שונות מצד קבוצת נטו, בהתאם לעניין ולמדיניות הגנת הפרטיות באתר.  

שימוש באתר  

5 .השימוש באתר ייעשה לשם מטרותיו בלבד ולא יעשה באתר כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו כדין.  6 .כל שימוש באתר על ידי המשתמשים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה יש בו כדי  להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלה.  מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה  כלשהיא בתנאי שימוש אלה. 

7 .המידע באתר מוצג לשימושם האישי של המשתמשים בלבד. כמו כן חל איסור לשלוף מידע מהאתר  באמצעות זחלן (crawler (או טכנולוגיה דומה. 

8 .המשתמשים מתחייבים שלא להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר: 1.9 .העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר; 

2.9 .העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של האתר;

 – 2 – 

3.9 .שהם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק  או העלולים להטיל חבות ו/או אחריות משפטית; 

4.9 .העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות  להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; 

5.9 .הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב או לגרום להן  נזק מכל סוג שהוא; 

6.9 .הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה. 

9 .החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, או חלקים ממנו, בין אם אושר  שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש. 10 .השימוש באתר לא כרוך בעלות ועם זאת, אין בשימוש באתר כדי להקנות זכויות למשתמשים באתר מכל  מין וסוג שהוא. 

מסירת מידע  

11 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשים מצהירים, מאשרים ומסכימים בזאת, כי כל מידע ככל שיימסר  על ידם באמצעות האתר או באמצעות אתר אליו יועברו במהלך השימוש באתר, נמסר מרצונם החופשי וכי  עצם הקלדת הנתונים על יד ם, מהווה הסכמה מצדם, כי מידע כאמור מועבר לקבוצת נטו בהתאם לאמור  בתנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות של האתר. 

12 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע אשר יידרש ממנה  על פי דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע ו/או הודעה אשר לפי שיקול  דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי שימוש אלה. 

13 .בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה ולמדיניות שמירת הפרטיות, והמשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה  ו/או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע למידע. 

14 .המשתמשים מאשרים ומסכימים בזאת, כי החברה תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על יד ם לשם  עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש  אלה ולמדיניות שמירת הפרטיות. 

המידע באתר והיעדר יחסי שליחות  

15 .מודגש ומובהר, כי לחברה אין כל שליטה על מוצרים של צדדים שלישיים ובכלל זה חברות ביטוח או בתי  השקעות.  

16 .כל מידע המוצג באתר החברה לא מחליף ולא מוסיף על מידע של צדדים שלישיים ורק מידע או הסכמים  ובכלל זה פוליסות ו/או תקנונים של צדדים שלישיים הוא המחייב ואותם צדדים שלישיים הם האחראים  בלעדית לנכונות, תקינות ות קפות המידע מטעמן.  

17 .החברה לא תהא אחראית לכל התקשרות ככל שתהיה בין המשתמשים לבין צדדים שלישיים.  18 .כל התקשרות שבין המשתמש לצדדים שלישיים המוזכרים באתר תהא באחריות המשתמש בלבד, והחברה  לא תישא בכל אחריות לכך, והיא אינה צד לכל התקשרות כאמור.  

19 .מובהר, כי אין באפשרות החברה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים  והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך.

 – 3 – 

קניין רוחני  

20 .המידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות עיצובים, תמונות, טקסטים וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה  הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה לשימוש במידע זה. 21 .האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות.  22 .חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור,  להעתיק, ליצור יצירה נגזרת ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או  חלקם. 

פרטיות, שימוש במידע ומסירתו לצד ג'  

23 .מבלי לגרוע מתנאי הפרטיות של החברה, בשימוש באתר ובמסירת פרטים אודותיך וכתנאי לשירותים  הניתנים באתר, הנך מסכים, כי יישלחו אליך מטעם החברה ו/או סוכני ביטוח ו/או חברות ביטוח הצעות  בקשר עם מוצרי ביטוח ומוצרים נלווים, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים נוספים, כפי שהחברה תחליט  מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי . 

24 .מבלי לגרוע מהאמור, במסירת פרטיך הנך נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו /או מסרונים או שיחות  טלפונית העונים על הגדרת "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב –  1982 וזאת כל עוד לא הודיע על כך המשתמש אחרת לחברה. יובהר, כי רק מסירת הודעה כאמור לחברה,  בהתאם להוראות והדרכים הקבועות בדין, תיחשב כהודעת הסרה.  

25 .החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיו"ב  – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, שלא בשל זדון או עבירה פלילית של החברה.  26 .האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי  רכישה והתנהגות של משתמשים, לרבות באמצעות "עוגייה" )cookies .)כל משתמש יכול להגדיר מחדש  את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים  לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies . 

הגבלת אחריות 

27 .האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הי א על המשתמשים בלבד והחברה לא  תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש  באתר ו/או אי השימוש בו. 

28 .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 27 לעיל-  

29 .החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמשים עקב פגם או תקלה באתר, או  בעיה בגישה לאתר או לשימוש במידע המופיע בו.  

30 .תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהא  אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.  

31 .כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע ו/או תוכן המצוי באתרים אחרים חיצוניים  המקושרים לאתר באמצעות קישורית )"לינק"(.

 – 4 – 

שיפוי  

32 .המשתמשים מסכימים ומתחייבים לשפות ולפצות את קבוצת נטו, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניות,  עובדיה, סוכניה, והבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש  שיעשו באתר בניגוד לתנאי השימוש. 

כללי 

33 .החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. עצם  השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצד המשתמשים לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי אשר יבוצע בהם על ידי  החברה, וכן יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידם, לרבות מסירת מידע ורכישה. במקרה שיימצא, כי  הוראה מתנאי שימוש אלה בלתי תקפה או בלתי אכיפה, שאר הוראות תנאי שימוש אלה יישארו במלואו  תוקפן.  

34 .הימנעות החברה לאכוף כל זכות או הוראה מתנאי השימוש האלה לא תיחשב כוויתור של אותה זכות או  הוראה.  

35 .אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר – מטעמי נוחות הניסוח הינו לעיתים בלשון זכר. כמו כן, לעיתים הינו  בלשון יחיד ולעיתים בלשון רבים, אך הוא מתייחס גם לנקבה, גם לרבים וגם ליחיד, בהתאמה. 36 .על המשתמש האחריות המלאה לוודא, כי ציוד הקצה שלו מתאים לשימוש באתר ולחברה לא תהיה כל  אחריות לאיזה נזק או שינוי שהוא שיגרם לציוד הקצה של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר )חומרה או  תכנה(.  

37 .ככל שיש למשתמשים שאלות לגבי תנאי השימוש באתר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת דוא"ל:  info@in-come.co.il 

דין וסמכות שיפוט 

38 .הדין שיחול על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות לדון בכל מחלוקת בקשר אליו תהיה  נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב, ותנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי. 

 

רוצים לשמוע עוד על תנאי שימוש

מוזמנים לשלוח לנו הודעה

כתבות שיכולות לעניין אותכם

האם אתם זכאים להוזלה בביטוח הבריאות?

העתיד הכלכלי

לקבלת טיפים על חיסכון, השקעות, כלכלה פרקטית ועוד..

הפייסבוק שלנו
הנצפים ביותר